Telefon nummer

20224016

Email

norhalddch@gmail.com

Træningstider

Onsdag: kl. 16.00 - 18.45 Lørdag kl. 9.00 - 14.15

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen behandler følgende sager:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning af foreningens formand.
 • Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
 • Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr
 • (En indstilling fra bestyrelsen skal foreligge).
 • Indkomne forslag.
 • Valg af formand i ulige år.
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af 2 revisorer.
 • Valg af 1 revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Vedtægterne skal som information indsendes til den strategiske formand for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted. Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, i de lokale dagblade og/eller på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

Bestyrelsen består af formand og 2 til 4 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Kasserer/næstformand vælges på lige år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Endvidere vælges der 1 suppleant og 2 revisorer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden generalforsamlingen og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 2/3 af medlemmerne dog mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen.

Skulle den blive opløst, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen af Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder en almennyttig, gerne dyrevelfærdsforening i Randers Kommune efter 5 års deponering hos DCH’s landsforening.